top of page

NAŠE SLUŽBY

​ÚČTOVNÍCTVO A MZDY

Pre našich klientov vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo podľa platných právnych predpisov (hlavne podľa zákona o účtovníctve a nadväzujúcich predpisov). 

 

Túto prácu vykonávame pomocou moderných postupov na základe účtovných dokladov klienta. Súčasťou tejto činnosti je aj vedenie evidencie pre potreby DPH, zostavovanie ročnej a priebežných účtovných závierok podľa potrieb klienta.

 

Pri vedení účtovníctva máme na zreteli aj daňový aspekt nákladov a výnosov v súlade s platnými daňovými zákonmi, hlavne so zákonom o dani z príjmov.

Jednoduché účtovníctvo vedieme pre všetky typy fyzických osôb:

  • živnostníci,

  • športovci a umelci,

  • slobodné povolania,

  • podnikatelia v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve,...

Podvojné účtovníctvo zabezpečujeme pre nasledovné typy právnických osôb:

  • akciové spoločnosti,

  • spoločnosti s ručením obmedzeným,

  • verejné obchodné spoločnosti,

  • komanditné spoločnosti,...

PORADENSTVO

Všetkým záujemcom poskytujeme odborné konzultácie z účtovnej a ekonomickej oblasti.

 

Zameriavame sa najmä na účtovné poradenstvo, poradenstvo v oblasti miezd a povinného zdravotného a sociálneho poistenia.

 

V rámci ekonomického a organizačného poradenstva dokážeme odpovedať na otázky zo všetkých ekonomických oblastí, ktoré súvisia s účtovníctvom a daňami – napr. devízovej a colnej.

 

Takisto realizujeme aj konzultácie pri zahájení podnikateľskej činnosti v zmysle živnostenského zákona alebo obchodného zákonníka.

ÚČTOVNÍCTVO A MZDY
PORADENSTVO

DAŇOVÉ PORADENSTVO, 

AUDIT

Napriek faktu, že sa naša spoločnosť sama priamo nezaoberá daňovým poradenstvom, ani auditom účtovnej závierky, tieto činnosti klientom zabezpečujeme prostredníctvom zmluvnej spolupráce s audítormi a daňovými poradcami.

 

V oblasti audítorských služieb sa jedná hlavne o štatutárny audit účtovných závierok podľa medzinárodných audítorských štandardov, audit výročných správ a ich súladu s účtovnými závierkami, ...

 

Daňové poradenstvo predstavuje najmä daňový audit účtovníctva - priebežný a celoročný, on-line daňové poradenstvo cez telefón alebo e-mail, zastupovanie v daňovom konaní, spracovanie daňových priznaní, ...

ANALÝZA

Podľa individuálnych požiadaviek klienta vypracujeme finančnú analýzu, analýzu účtovnej závierky, špeciálne analýzy,... 

 

Analýza môže slúžiť pre potreby rôznych užívateľov. Pre manažment klienta, pre banky, poisťovne, obchodných partnerov,... 

 

Údaje z analýz poskytujú popri informáciách z účtovníctva komplexný pohľad na účtovnú jednotku z hľadiska doterajšieho vývoja, ako aj do budúcnosti

ANALÝZA
DAŇ. PORADENSTVO A AUDIT
bottom of page